01 JUN 2016
งานแถลงข่าว "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 40"

S__10805453.jpg

งานแถลงข่าว งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 40

คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย และ คุณรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมงานแถลงข่าว "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 40" ฉลองปีมรดกโลกยานยนต์ ณ บริเวณ Zpotlight (สปอร์ตไลท์) ชั้น G ศูนย์การค้าสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค

Back
This website uses cookies to improve usability. and to provide your user experience and offer the best service from us Read more Privacy Policy
Reject
Accept